Header Image

OHZ GARZYN

GÓRZNO, WIELKOPOLSKIE

Ośrodek Hodowli Zarodowej Garzyn należy do spółek hodowlanych Agencji Nieruchomości Rolnych o strategicznym znaczeniu dla polskiego rolnictwa. Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie hodowli zarodowej zwierząt, produkcja rolna oraz działalność handlowa w zakresie obrotu zwierzętami, produktami i artykułami pochodzenia rolniczego. OHZ Garzyn gospodaruje na powierzchni 3 814 ha i zatrudnia 145 pracowników.
Struktura zasiewów podporządkowana jest produkcji zwierzęcej. W spółce prowadzona jest hodowla bydła mlecznego, trzody chlewnej i owiec.

3 główne czynniki mające wpływ na osiągnięty w 2016
roku sukces stada
1. Dobrostan zwierząt.
2. Odchów młodzieży.
3. Organizacja pracy.

Źródła powodzenia gospodarstwa – recepta na sukces
• Motywacja.
• Genetyka.

• Żywienie dostosowane do odpowiednich faz fizjologicznych zwierząt.
• Dogłębna analiza informacji dostępnych z ferm oraz danych z oceny wartości użytkowej prowadzonej przez PFHBiPM.

Obiekty, należące do trzech ferm OHZ Garzyn są stosunkowo nowe (2003 i 2007r.), zwierzęta utrzymywane są w nich w systemie wolnostanowiskowym i na głębokiej ściółce, a w oborze w Knyszynie w systemie boksowym. W Garzynie remont stada prowadzony jest w oparciu w własny materiał hodowlany. Dzięki temu utrzymywane zwierzęta wolne są od IBR/IPV, BVD-MD i paratuberkulozy. Rokrocznie sprzedawany jest tu materiał hodowlany, przeciętnie – 90 sztuk jałówek cielnych i 30 sztuk buhajów hodowlanych dla stacji unasieniania i do krycia naturalnego. Spółka
prowadzi ocenę genomową zwierząt. Najwyżej ocenione osobniki żeńskie poddawane są zabiegom embriotransferu zarodków. Najlepsze osobniki ocenione są na PF 135. Matki buhajów stanowią 12 % stada.

Plany na 2017 rok i zamierzenia na przyszłość
Poprawa cech funkcjonalnych z naciskiem na długowieczność.